Fem år i sammandrag

MSEK 2018 2017 2016 2015 2014  
Omsättning** 164,7 159,1 154,8 179,5 184,7  
Förädlingsvärde 118,4 122,5 121,0 125,5 128,4  
Resultat efter finansnetto 10,8 12,5 11,0 10,4 15,0  
Balansomslutning 87,7

88,5

84,9 94,6 78,9  
Antal årsarbeten i genomsnitt 67 69 74 79 78  
Soliditet (%) 26 27 28 24 35  
Avkastning på totalt kapital (%) 13 14 13 12 19  
Avkastning på eget kapital (%) 48 53 47 46 56  
Förädlingsvärde per anställd 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6  

Rörelseresultat per anställd, kkr

169 184 151 133 193  

**Ny redovisning av depositioner har påverkat 2017, 2016 och till viss del även 2015 års redovisade nettoomsättning. Denna har minskat med väsentliga belopp samtidigt som externa kostnader minskat med motsvarande belopp. Omräkning har inte skett av tidigare års redovisade nettoomsättning.