Fem år i sammandrag

MSEK 2019 2018 2017 2016 2015  
Omsättning** 151,6 164,7 159,1 154,8 179,5  
Förädlingsvärde 108,6 118,4 122,5 121,0 125,5  
Resultat efter finansnetto*** 0 10,8 12,5 11,0 10,4  
Balansomslutning 81,6

87,7

88,5 84,9 94,6  
Antal årsarbeten i genomsnitt 61 67 69 74 79  
Soliditet (%) 18 26 27 28 24  
Avkastning på totalt kapital (%) 0 13 14 13 12  
Avkastning på eget kapital (%) 0 48 53 47 46  
Förädlingsvärde per anställd 1,8 1,8 1,8 1,5 1,6  

Rörelseresultat per anställd, kkr

4 169 184 151 133  

**Ny redovisning av depositioner har påverkat 2017, 2016 och till viss del även 2015 års redovisade nettoomsättning. Denna har minskat med väsentliga belopp samtidigt som externa kostnader minskat med motsvarande belopp. Omräkning har inte skett av tidigare års redovisade nettoomsättning.

*** Resultatet efter finansnetto, 2019, påverkades negativt av engångskostnader. Resultatet justerat för dessa kostnader uppgår till 4 161 KSEK.