Beslut i Domännamnstvist

- Varumärkesinnehavare måste bevaka sin rätt i tid

I en nyligen avgjord tvist i National Arbitration Forum (NAF) The New York Times Company v Name Administration Inc (BVI) nr. FA1009001349045, har man kommit fram till att svaranden kan åberopa i svaromålet klagandens försummelse med att bevaka sin varumärkesrätt i tid.

I det aktuella målet ansåg tvistelösarna att, försummelse och dröjsmål med att bevaka sin rätt, kan anföras i svaromål och därmed fortsättningsvis bedömas i domännamnstvister. Tidigare har varumärkesinnehavaren kunnat begära överföring av domännamn som har registrerats och använts i flertal år. Domännamns innehavare har protesterat mot detta och krävt att dröjsmål med att inkomma med klagomål bör prövas i domännamnsärenden som är baserade på Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP).

I det aktuella fallet pekade tvistelösarna på att domännamnet registrerades för sex år sedan samt att svaranden under denna tid har utvecklat sin online verksamhet. Detta i motsats till klaganden som under hela denna tid har varit passiv.

Beslutet innebär att tvistelösarna kan, beroende på övriga omständigheter i ärendet, besluta till förmån för svaranden och varumärkesinnehavaren kan därmed inte bevaka sin rätt.

Notera dock att beslutet inte ska tolkas med innebörden av att så fort klagande inte har agerat inom rimlig tid att beslut fattas till förmån för svaranden. Varje enskilt fall bedöms utifrån de specifika omständigheterna och fakta i målet

Dock är det viktigt att som varumärkesinnehavare agera i tid för att undvika avgöranden till förmån för svaranden.

// Monika Colak