Frukostmöte med EPOs förra president

Fredagen den 17e september anordnades ett frukostmöte på Patent- och Registreringsverket där Alison Brimelow, EPOs förra president fanns på plats för att svara på deltagarnas frågor samt delge åhörarna några av sina erfarenheter från sina 4 år vid EPO.

Flera av frågorna kom att handla om patentsystemets framtida utveckling i en allt mer globaliserad värld och hur de problem som finns idag skulle kunna lösas.

Framförallt identifierades två problemområden:
- den stora mängd patentansökningar som väntar på handläggning, sk back-log på många av världens patentverk som är ett växande problem inte bara för sökanden utan även för tredje part, och
- hur patentverken ska kunna förändras och anpassas rent strukturellt mot en globaliserad ekonomi där det ställs allt högre krav på både snabbhet och samarbete mellan patentverken runt om i världen för att leverera patent av god kvalitet.

Under sina fyra år arbetade Alison Brimelow bla med att utöka samarbetet mellan de sk "Big Five", dvs patentverken i EPO, USA, Kina, Japan och Sydkorea. Dessa fem regioner står i dagsläget för ungefär 75% av de totala antalet inlämnade patentansökningar. Enligt Alison Brimelow är ett utökat samarbete i "Big Five" en förutsättning för att skapa ett globalt synsätt på patentering som är mer anpassat till dagens marknadsförutsättningar.

För att komma vidare i arbetet med ett modernt patentsystem i världen efterlyser Alison Brimelow framförallt två saker:
- Ett ökat engagemang och ställningstagande från intressenterna, dvs de företag och organisationer som nyttjar patentsystemet och är beroende av det. De skulle behöva ställa högre krav och vara mer delaktiga i förändrings- och förbättringsprocesser.
- Ett förnyat och seriöst politiskt initiativ som dessutom är samordnat. För Europas del skulle det innebära att de politiska ledarna måste komma vidare i processen och inse att motsatsen är en strukturell svaghet för Europa när det gäller utvecklandet av konkurrenskraftiga företag som agerar på den globala marknaden.

Det återstår nu att se vad som händer inom EPO men även med samarbetet mellan världens patentverk med den nye presidenten Benoit Battistelli vid rodret.

// Eva Wretblad