EU-domstolen finner piratstreaming olagligt

Nyligen har EU-domstolen meddelat en uppmärksam dom vari domstolen har tolkat ett antal artiklar i EU-direktivet 2001/29 och funnit att användandet av illegala streamingsajter är i strid med direktivet.

En fråga i målet var om Jack Frederik Wullems, genom onlineförsäljning av multimediaspelare som gjorde det möjligt att få fri tillgång till exempelvis filmer och TV-serier på internet, gjort en sådan överföring till allmänheten som medfört att han handlat i strid med bestämmelser i direktivet. En annan fråga var huruvida tillfälligt mångfaldigande av upphovsrättsligt skyddade verk på en sådan multimediaspelare kunde omfattas av de undantagsregler som tillåter tillfälliga former av mångfaldigande.

Domstolen konstaterade, efter gedigen genomgång av EU-praxis, att den aktuella multimediaspelaren, genom förinstallerade tilläggsprogram, gjorde det möjligt för allmänheten att få tillgång till länkar som gav direkt tillgång till skyddade verk som publicerats utan rättighetsinnehavarens tillstånd. Detta var att anse som överföring till allmänheten i direktivets mening.

Beträffande tillämpningen av undantagsreglerna anförde domstolen att det mot bakgrund av omständigheterna i målet, särskilt med beaktande av innehållet i reklamen för den aktuella multimediaspelaren samt av att den främsta anledningen för presumtiva kunder att köpa mediespelaren just är att det i spelaren finns förinstallerade tilläggsprogram, i princip var avsiktligt och med vetskap om omständigheterna som en köpare av multimediaspelaren tog del av skyddade verk som erbjöds gratis och utan samtycke från rättighetsinnehavaren.

En sådan tillfällig form av mångfaldigande på en multimediaspelare av upphovsrättsligt skyddade verk som strömmas från webbplatser som drivs av tredje man och på vilka dessa verk finns tillgängliga utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke därtill kunde således enligt domstolen inte undantas från reglerna om rätt till mångfaldigande.

EU-domstolens dom den 26 april 2017 i mål C-527/15, Wullems

Läs domen här!

Pressmeddelande på engelska

/Rebecca Fassihi