Google personuppgiftsansvarig såväl för länkar till som för inlägg på Flashback, men tillhandahållandet av länkarna utgör inte en kränkning av den personliga integriteten

Svea hovrätt meddelade nyligen en dom som behandlar bland annat hur långt Googles personuppgiftsansvar sträcker sig samt vad som kan utgöra en kränkning av den personliga integriteten.

En sökning på klagandens namn på Google Search gav flera länkar som ledde till en diskussionstråd på Flashback som innehöll uppgifter om klaganden och en obeståndssituation som uppstod i ett bostadsprojekt runt 2008. Klaganden yrkade skadestånd på grund av kränkning av hans personliga integritet till följd av Googles otillåtna behandling av personuppgifter.

Hovrätten konstaterar att uppgifterna i alla de aktuella inläggen på Flashback utgör personuppgifter hänförliga till klaganden. Vidare bedöms Googles personuppgiftsbehandling, som förekommer vid visning av de sökträffar som är aktuella i målet, hänföra sig till ostrukturerat material i personuppgiftslagens mening. Därför blir den så kallade missbruksregeln tillämplig. Det medför att behandlingen får utföras endast om den inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Det är värt att notera att denna undantagsregel upphör i maj 2018 i samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) införs och att samma regler då kommer att gälla oavsett om personuppgifterna behandlas i strukturerad eller ostrukturerad form.

Google gör i målet gällande att bolaget enbart kan ha ett ansvar för personuppgifter i sökresultatet och inte för innehållet i kommentarer av tredje part på tredje parts webbplatser. Hovrätten bedömer dock att Google faktiskt är personuppgiftsansvarig för såväl det omedelbara sökresultatet, som för samtliga inlägg på den aktuella tråden på Flashback, som bedöms som en helhet.

Vid intresseavvägningen beträffande den personliga integriteten vägs den registrerades intresse av en fredad privat sfär mot andra motstående intressen. Bland annat på grund av att klaganden inte hade en obegränsad roll i det omtalade bostadsprojektet, att han fortfarande är aktiv inom fastighetsbranschen och hans roll i det offentliga livet bedöms det alltjämt finnas ett allmänt intresse av att få ta del av diskussionen på Flashbacktråden avseende bostadsprojektet. Således utgör Googles behandling av personuppgifter inte en kränkning av klagandens personliga integritet och klaganden har därmed inte rätt till skadestånd.

// Rebecca Fassihi