SCA Tissue France vs. Sipinco och Global Hygiéne - Beslut av Cour de cassation i Paris avseende medelbart intrång för kombinationsuppfinning

Bakgrund

La Cour de cassation (Kassationsdomstol, överdomstol som endast kan upphäva, men ej själv ändra en underdomstols utslag) i Frankrike har återremitterat intrångsärendet mellan SCA Tissue France mot Sipinco och Global Hygiéne till Cour d’appel (andra instans) där frågan i Cour de Cassation var huruvida Sipinco och Global Hygiéne begått medelbart intrång. Cour de Cassation avhandlar i sitt beslut frågan om hur medelbart intrång skall tolkas vid kombinationsuppfinningar.

Medelbart intrång avhandlas enligt fransk lag i Art. L 613-4, IPC, och förbjuder försäljning eller utbjudning till försäljning, i Frankrike, av ett väsentligt medel för att utöva, i Frankrike, uppfinningen.

Ärendet i fråga avser patent EP 1 799 083 B1 som beskriver en pappersdispenser med ett utmatningsmunstycke, samt en toalettpappersrulle, där papperssektionerna har en specifik längd och bredd samt ett specifikt längd/bredd förhållande. Utmatningsmunstycke och toalettpappersrullen är utformade så att de samverkar för att mata ut papperssektionerna en i taget.  Syftet med det specifika förhållandet för papperssektionerna samt utmatningsmunstycket är förbättrad dispensering av pappret samt att pappret skall bli mindre skrynkligt då papperssektionerna matas ut en och en ur utmatningsmunstycket.

Under invändningsförfarandet vid EPO gentemot patentet EP’083 så beslutade Boards of Appeal att upprätthålla patentet i oförändrad form.

Samtidigt beslutade Tribunal de grand instance i Frankrike (första instansen) att häva EP’083 för otillräcklig beskrivning och avslog därmed intrångskravet. Cour d’appel de Paris hävde dock senare detta beslut och patentet ansågs giltigt.

Cour d’appel de Paris 

Cour d’appel de Paris hade därmed två intrångsfrågor att ta ställning till;

  1. Huruvida svaranden hade begått direkt intrång genom att sälja en pappersdispenser samt toalettpapper som faller inom skyddsomfånget i fråga?
  2. Huruvida svaranden också begått medelbart intrång genom att marknadsföra toalettpapper avsett för användning i den patenterade pappersdispensern?

Det kan lätt inses att för skadeståndsanspråk har det avgörande betydelse huruvida även försäljning av enbart toalettpappret kan anses innebära intrång.

Cour d’appel beslutade att direkt intrång begåtts av svaranden men ansåg inte att medelbart intrång begåtts. Motiveringen till varför medelbart intrång inte ansågs ha begåtts var;

  • Att uppfinningen ligger i kombinationen av å ena sidan ett toalettpapper med specifika särdrag, och å andra sidan en pappersdispenser med specifika särdrag anpassade för att i samverkan dispensera papperssektioner, en och en, på ett fördelaktigt sätt. Därmed kan ”medel” i förhållande till ett väsentligt särdrag därav i Artikel L 613-4, IPC inte utgöras av endast ett av de kombinerade medlen.
  • Att det inte kan vara medelbart intrång då produkten som tillhandahålls är en konsumtionsvara som skall integreras i den patenterade pappersdispensern vilken existerar oberoende av konsumtionsvaran.
  •  Att ingen av toalettpappersrullarna i fråga såldes eller marknadsfördes med någon notis om att de var förenliga med den patenterade pappersdispensern.

La Cour de cassation de Paris

SCA Tissue France överklagade beslutet att medelbart intrång inte begåtts till Cour de cassation. I beslutet från Cour de cassation upphävs beslutet att medelbart intrång inte begåtts och ärendet återremitteras till Cour d’appel för att återigen granska frågställningen avseende medelbart intrång.

I beslutet från Cour de cassation står det att medelbart intrång av en patentskyddad uppfinning som består i en kombination av medel (i detta avseende toalettpapper och en dispenser med vissa särdrag) uppstår vid försäljning av ett medel som utgör ett väsentligt element av uppfinningen.

Vidare kommenterar Cour de cassation i beslutet att avseende konsumtionsvaror har detta inte någon inverkan på frågan om medelbart intrång. Det avgörande är om produkten utgör ett väsentligt element av uppfinningen.

Med avseende på frågan huruvida det inverkar om det i samband med toalettpappersrullarna finns något nämnt om att dessa är kompatibla med den patenterade pappersdispensern eller inte, så anser Cour de cassation att det avgörande endast är om de specifika dimensionerna på pappret inte motsvarar dimensionerna på toalettpapper som vanligen återfinns på marknaden och att det därmed är uppenbart att de var avsedda för användning i enlighet med patentet EP ’063.   

Som slutsats kan sägas att det är föga förvånande att Cour de cassation anser att medelbart intrång även skall omfatta konsumtionsvaror, såsom i detta fall toalettpappersrullar avsedda för användning i en pappersdispenser. Det faktum att Cour de cassation anser att medelbart intrång inte skall bedömmas annorlunda för uppfinningar som avser en kombination av produkter, såsom i detta fall en toalettpappersrulle och pappersdispenser känns också rimligt. Cour de cassation anser dessutom att det endast är i de fall då produkterna vanligen återfinns på marknaden som man behöver etablera om tredje part har påverkat mottagaren till intrångsgörande användning, vilket lättar upp bevisbördan för kärande part vid medelbart intrång.

/Linda Egeröd Sidot