Vi har en nyligen utsedd European Trademark and Design Attorney!

Vår Attorney at Law Magnus Johansson har numera rätt att titulera sig European Trademark and Design Attorney.

Magnus är Manager för vårt Team Legal och arbetar med juridisk rådgivning till kunder i frågor som rör i patent, varumärken, design och andra immateriella rättigheter. Hans fokus ligger på frågor i skärningspunkten mellan teknik, patent och juridik såsom patentintrångsfrågor samt frågor rörande transaktioner och ägandeskap. Magnus har också stor erfarenhet av affärsstrategisk rådgivning relaterat till uppfinningar och patent, och stödjer ofta klienter kring hur de bäst ska säkra och skydda sin IP. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att arbeta med patent har gjort det möjligt för Magnus att bli auktoriserad som auktoriserat patentombud. Han har representerar klienter inför såväl administrativa myndigheter som Patent- och marknadsdomstolen och skiljenämnd.

Vad krävs för att få titulera sig European Trademark and Design Attorney?

För att få företräda klienter vid EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) behöver man i antingen vara:

a) en utövande jurist som har rätt att verka i en av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) medlemsstater och som bedriver verksamhet i EES. Den utövande juristen måste dock vara behörig att uppträda som ett ombud i varumärkesfrågor i den aktuella staten.

b) ett auktoriserat ombud som är upptaget i den förteckning som förs av EUIPO.

EUIPO:s tolkning av bestämmelsen i artikel 120.1 a är att en utövande jurist (legal practitioner) är samma sak som en advokat i Sverige.

Ombud som inte är advokater måste i enlighet med artikel 120.1 b vara upptagna i förteckningen över auktoriserade ombud för att få företräda klienter vid EUIPO. För svenska ombud krävs det att de har verkat inför PRV i minst fem år med klientärenden (ansökningar, invändningar med mera). Om ett ombud uppfyller kraven utfärdar PRV ett intyg som ska sändas tillsammans med ombudets ansökan till EUIPO. Det är dock EUIPO som slutligt beslutar om ett ombud kan tas upp i förteckningen eller inte